เกี่ยวกับผู้เขียน

 
Mediathailand Blog ภายใต้เครือข่าย Blogger แห่งนี้ เป็นบล็อกส่วนตัวที่นำเสนอด้านข้อมูล ผลงาน ข่าวสาร สาระการเรียนรู้ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี  ด้านเทคนิคต่างๆสำหรับนักการศึกษาและครูโดยเฉพาะ นำเสนอเรื่องราวอยู่ในรูปของบทความ การสอนหรือแนะนำแบบ How to โดยสร้างเป็นลักษณะ network ประกอบด้วย
    นำเสนอบทความ เรื่องน่ารู้ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
    นำเสนอด้านเทคนิควิธีการที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไอทีโดยเฉพาะ
    นำเสนอด้านเทคนิควิธีการที่เน้นเรื่องการแก้ไขปัญหา การป้องกันที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไอที
    นำเสนอสาระการเรียนรู้ตาม พรบ. หมวด 9 ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
   นำเสนอกระบวนการ เทคนิควิธีการ รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสม
 
 
1. รับราชการครูโรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ ปี 2521 - 2528
2. รับราชการที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ตั้งแต่ 2528 - 2557 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
3. อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ด้าน นวัตกรรมเทตโนโลยีสารสนเทศ ให้กับสถานศึกษาระดับปริญญาตรี อาทิ
    มหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง
    วิทยาลัยโยนก ลำปาง
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
4. วิทยากรให้การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
5. วิทยากรให้การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. วิทยากรให้การอบรมข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร ที่ จังหวัดลำปาง
7. วิทยากรให้การอบรมผู้นำเสนอรายงานการประชุมทางวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ปี 2557
 
 
 
1.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ 2555
2.ข้าราชการครูดีเด่นด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาค(เหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2555
3.ข้าราชการครู ดีเด่นด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555
4.หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์
1. วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
3. พัฒนาอาชีพ มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. เรียนรู้ เข้าใจ ทันภัย อินเทอร์เน็ต
6. การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
7. การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Course Builder
8. การสร้าง GIF Animation
9. การจัดการภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom
10. การสร้างงาน Slide Show ด้วยโปรแกรม ProShow Gold
11. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP
12. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Vista
13.การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Seven
14. การสร้าง Interactive Multimedia ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
15. การสร้างเว็บเมนู ด้วยโปรแกรม XARA Menu Maker
16. เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป
17. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
18. สีสันลายสวยด้วยกระดาษสา
19. วิถีแห่งความเพียงพอ
20. นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
21. การใช้และดูแลรักษา Tablet PC

เป็นวิทยากรให้การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในส่วนของ กศน. และสถานศึกษาอื่นๆ ด้วยหลักสูตร
1. การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. การจัดการศึกษาออนไลน์
4. การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
5. การเสริมสมรรถนะด้าน Social network สำหรับครู กศน.
6. การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นผ่าน Mobile Device
7. เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป
8. การสร้างฐานการเรียนรู้ด้วยบล็อก


1. ด้านการถ่ายภาพ
2. ด้านวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3. ด้านการเขียนแบบและการก่อสร้าง
4. ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. ด้านการพัฒนาสื่อดิจิตอล
6. ด้านเว็บเทคโนโลยี (Web Technology)

1. การละเมิดลิขสิทธิ์ในสถานศึกษา
2. อีกองค์ประกอบของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
3. e-learning กระแสของการศึกษาทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้
4. การศึกษาไทยพร้อมหรือยังกับการใช้ e-learning นำมาสนับสนุนการจัดการศึกษา
5. บอกภาพลักษณ์ของตนเองหรือขององค์กรผ่านผลงานนำเสนอ ด้วย background
6. ลักษณะและวิธีการนำไฟล์ PDF เข้ามาใช้งานในหน้า Facebook
7. Scareware ภัยคุกคามบน Facebook และวิธีป้องกัน
8. การ scan virus แบบตรวจสอบเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์

เป็นการนำเสนอในรูปของสาระเนื้อหา บทความทางวิชาการ เผยแพร่ผ่านบล็อกช่องทางเว็บไซต์  ทั้งเว็บไซต์วิชาการทั่วไปด้วยนามแฝงว่า  นายมีเดีย ปัจจุบันนำเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่องในบล็อกทางวิชาการในกลุ่มของ mediathailand รวมบทความมากกว่า 250 บทความ โดยแบ่งกลุ่มเนื้อหาเป็นหมวดหมู่  ดังนี้
Blog Story
Blogger
Android
Browser
Desktop PC
Learning Object
Microsoft Office
Notebook 
Smart Phone
Tablet PC
Ultrabook
Windows
Windows8
Windows8 start here
ทีวีดิจิตอล
ประเภทของสื่อการศึกษา
ภัยบุกรุกคอมพิวเตอร์
ระบบปฎิบัติการ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เทคนิคการใช้ Windows อย่างปลอดภัย
เทคโนโลยี
ไวรัสคอมพิวเตอร์
การนำเสนอและการบรรยายสรุป
การศึกษา
การศึกษาออนไลน์
ความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
นวัตกรรมทางการศึกษา
ปรัชญาคิดเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
ใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัย
 

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand