วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

6.0 มาตรฐานการเรียนรู้ บทเรียนที่ 6

0 comments
 


สาระสำคัญ
นิยาม ความหมายและความสำคัญที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ บทบาทของเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีต่อการจัดการศึกษา การผลิตสารสนเทศจากข้อมูลเพื่อใช้จัดการเรียนรู้ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย คุณค่า และความสำคัญของเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2. อธิบายพัฒนาการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้
3. อธิบายลำดับพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทยได้
4. อธิบายองค์ประกอบของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาได้
.
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย คุณค่า และความสำคัญของเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา
เรื่องที่ 2 พัฒนาการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เรื่องที่ 3 พัฒนาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย
เรื่องที่ 4 ระบบและวิธีการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
.
วิธีศึกษาเรียนรู้
1. ศึกษา เนื้อหาตามหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่หลักสูตรหรือครูที่ปรึกษาได้กำหนดให้
3. ประเมินผลการเรียนรู้

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand