วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

7.10 การจัดปัจจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้

0 comments
 


ปัจจัยพื้นฐานคือการสร้างความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสมรรถนะและจำนวนเพียงต่อการใช้งานของผู้เรียน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา จะเป็นปัจจัยเบื้องต้นของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สิ่งที่ควรเป็นปัจจัยเพิ่มเติมคือ

1. ครูสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ปัจจัยที่จะผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า คือการที่ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการทำกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากการสังเกตในสถานการณ์จริง การทดลอง การค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และจากสื่อ Electronic เช่น จาก Web Sites เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการทำโครงงานอิสระสนองความสนใจ เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกปฏิบัติจาก Software สำเร็จรูป เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอรายงานด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. ครูและผู้เรียนจัดทำแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลสารสนเทศ (Information Sources) เป็นตัวเสริมที่สำคัญ ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูและผู้เรียน ควรช่วยกันแสวงหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีเนื้อหาสาระตรงกับหลักสูตร หรือสนองความสนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็น Software ชื่อของ Web Sites รวมถึงการลงทุนจัดซื้อ Software จากแหล่งจำหน่าย การจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญจัดทำ หรือร่วมจัดทำพัฒนาสาระ เนื้อหาขึ้นมาเองโดยครูและนักเรียน

 

3. สถานศึกษาจัดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ( Learning Resources Center ) เป็นตัวชี้วัดสำคัญประการหนึ่งของศักยภาพของสถานศึกษา ที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน ปกติมักนิยมจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด จนเกิดคำศัพท์ว่า ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E – Library) จะมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา ค้นคว้า วิทยาการสาขาต่างๆ ทั้งในลักษณะสื่อสำเร็จรูปที่จัดเก็บอยู่ในรูปไฟล์ข้อมูล หรือแผ่น CD – Rom (DVD) หรือ รายชื่อของ Web Sites ต่างๆ ซึ่งควรจัดทำระบบ Catalog และดัชนีรายการให้สะดวกต่อการสืบค้น

 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษา ด้วยการระดมแนวคิด รวมถึงการแสวงหา Resources ต่างๆ มีหน่วยงานกลางรองรับการบริหาร จัดการ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ เช่น แนะนำSoftwareสำหรับใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ แนะนำเทคนิคการพัฒนาสื่อที่น่าสนใจ แนะนำWeb Sitesใหม่ๆ พร้อมสาระเนื้อหาโดยย่อ จัดทำคลังข้อมูลความรู้ Knowledge Bank เพื่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ผ่านสื่อต่างๆ หรือผ่านเครือข่ายภายใน หรือแนะนำในการประชุมของคณะครู หรือสื่อทางไกลอื่นๆ นอกจากนี้การรวบรวมผลงานของครูและนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ที่เรียกว่า Best Practices จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับครูและนักเรียนในสถานศึกษาอื่นๆ ที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand