วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

7.1 นิยาม ความหมาย และความสำคัญ

0 comments
 
ตลอดระยะเวลาของการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนต่างเร่งพัฒนาการศึกษา มุ่งเน้นให้การศึกษานำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนนั้นเป็นพลังสำคัญไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในโลกปัจจุบันจึงเป็นเครื่องมือ วิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยนำการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน


ปัจจุบันเรามิอาจจะปฎิเสธได้เลยว่าเราได้อยู่ท่ามกลางกระแสของสังคมดิจิตอล อันเป็นฐานสำคัญของของข้อมูล ที่นำไปสู่การพัฒนาในเกือบทุกๆด้าน โครงสร้างระบบเศรษฐกิจก็ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) อีกทั้งสังคมได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมใหม่ที่เป็นสังคมแห่งความรอบรู้ (Knowledge Base Society) และภูมิปัญญา มีการใช้ภูมิปัญญาและความรู้หลากหลายแขนงในการดำเนินกิจการต่างๆมากขึ้น
แรงผลักดันให้สังคมเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมดิจิตอล ก็มาจากพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในหลายๆแขนง มีผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบทางด้านดิจิตอลที่ได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น การบริการข่าวสาร ข้อมูลหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ี่ส่งผ่านเครือข่ายไปสู่ผู้บริโภคในหลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ นอกจากนี้ยังเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้สังคมการเรียนรู้ ได้เปิดกว้างไปสังคมแห่งความรอบรู้ไร้พรมแดน
...... ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ สาระสำคัญ ที่นำไปสู่การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของกระแสแห่งสังคมดิจิตอลกันอันได้แก่
  1.  เทคโนโลยีการศึกษา
  2.  สารสนเทศการศึกษา
  3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand