วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

1.1 ความหมาย คุณค่า และความสำคัญ

0 comments
 
ความหมาย คุณค่า และความสำคัญของเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศ
 
นับแต่อดีต ชาวกรีกโบราณ ได้ใช้วัสดุและวิธีการในการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ด้วย การแสดงละครเพื่อสร้างเจตคติทางจรรยาและการเมือง ใช้ดนตรีเพื่อสร้างอารมณ์ และยังได้ย้ำถึงความสำคัญของการศึกษานอกสถานที่ด้วย นอกจากนี้การสอนศิลปวิจักษ์ในสมัยนั้นได้ใช้รูปปั้น และงานแกะสลักช่วยสอน ซึ่งนับว่าเป็นการใช้ทัศนวัสดุในการสอนแทนการปาฐกถาอย่างเดียว เพลโต นักปราชญ์ชาวกรีก ได้ย้ำถึงความสำคัญของคำพูดที่ใช้กันนั้นว่า เมื่อพูดไปแล้วอะไรเป็นความหมายที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนั้น จึงได้กระตุ้นให้ใช้วัตถุประกอบเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้น

ความหมาย คุณค่า และความสำคัญของเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศ

อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่แพร่ขยายกระจายจากทุกมุมโลกได้ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ในเกือบทุกด้าน นอกจากนี้เทคโนโลยีรวมถึงกระแสข้อมูลข่าวสารได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก ดังที่ Peter Drucker ได้กล่าวว่า Knowledge knows no boundaries หรือ ความรู้ไม่มีพรมแดน จากปรากฏการณ์ดังที่กล่าวมานี้ Don Tapscott ได้กล่าวว่าคุณลักษณะของเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ของโลกตั้งแต่สังคมบนพื้นฐานของระบบดิจิตอล (Digitization) ไปจนถึงความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) นั้น มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มาเสริมปัจจัยพื้นฐาน ทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศ สามคำนี้ ต่างมีความหมายในตัวเอง แต่สามคำนี้ต่างก็มีส่วนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ซึ่งเราจะได้ศึกษาถึงความหมาย ความผูกพันกันและกัน ดังหัวข้อต่อไปนี้
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
สารสนเทศ
คลิกเลือกรายการได้เลย

ในด้านการศึกษานับได้ว่า เทคโนโลยี ได้มีการปฎิวัติเปลี่ยนแปลง ทำให้กระบวนการจัดการศึกษาได้มีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ เป็นการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ ผสมผสาน สนับสนุนกลไกการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังนำไปสู่การค้นพบวิธีการใหม่ๆในการปฎิวัติระบบ รูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหา การจัดการศึกษาจากรูปแบบเดิมมาสู่รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการเกิดนวัตกรรม

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand