วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

มาตรฐานความรู้ของหลักสูตร

0 comments
 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้
สาระความรู้
สมรรถนะของครู
๑. แนวคิด  ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
๒. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
๓. การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๔. แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
๕. การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
๑. สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
๒. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
๓. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

คำอธิบายรายวิชา      
            แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทั้งสิ่งประดิษฐ์ และวิธีการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การจัดการความรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสร้าง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการสอน การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้     
        1. มีความรู้ เข้าใจ หลักการ แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
        2. อธิบาย ความหมาย คุณค่า ความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาได้ถูกต้อง
        3. มีความรู้เข้าใจเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสามารถพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ดี
        4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์
            เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือหรือสื่อสำหรับการเรียนรู้ได้
        5. มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่
            หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
        6. สามารถวิเคราะห์สาระการเรียนรู้วิชา เพื่อนำมาออกแบบ ผลิต พัฒนาสื่อที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

        7. สามารถออกแบบ ผลิต พัฒนาหรือประยุกต์ใช้สื่อหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่
            เหมาะสมกับการสอน รวมถึงประเมินคุณภาพและการปรับปรุงสื่อหรือนวัตกรรมให้ดีได้


ขอบข่ายเนื้อหา
ประกอบด้วยเนื้อหา 12 บทเรียน คือ
        1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
        2. นวัตกรรมการศึกษา
        3. เทคโนโลยีการศึกษา
        4. สารสนเทศการศึกษา
        5. ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญ
        6. เทคโนโลยีกับนโยบายในการจัดการศึกษา
        7. เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
        8. สื่อเพื่อการเรียนรู้
        9. หลักการออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้
      10. การจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
      11. การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
      12. การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand