วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

2.3 การจัดการนวัตกรรมในสถานศึกษา

0 comments
 
ในระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมานี้ วงการศึกษาของไทยได้เคลื่อนไหวและพยายามนำความคิดและวิธีการใหม่ ๆ หรือนวกรรมการศึกษามาใช้ เพื่อพัฒนาไปสู่ผลทางการศึกษาที่ดีขึ้นในบรรดาหลายความคิด และหลายวิธีการเหล่านั้นในเชิงปฏิบัติอาจยังเป็นที่สับสน และเป็นที่น่าสงสัยในแง่ต่าง ๆ อยู่หลายอย่าง


การจัดการ หมายถึง กระบวนการกิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในอันที่จะสร้างและรักษาไว้ ซึ่งสภาวะที่จะเอื้ออำนวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความพยายามของกุล่มบุคคล
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 : 110)

นวัตกรรมไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงการคิดค้นสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ แต่ยังเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการศึกษา รวมไปถึงเทคนิควิธีการสอน
นวัตกรรมจึงเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน ความรู้เหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น อาจเป็นความรู้ทางเทคนิคที่มีอยู่แล้วที่เรียนรู้จากประสบการณ์ ความรู้จากการค้นคว้า วิจัยต่างๆ เช่น การวิจัยการศึกษา พฤติกรรมของการเรียนรู้ ความรู้ที่ได้รับการบันทึกแล้วถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น หรือแม้แต่ความรู้ที่เป็นความสามรถเฉพาะ จากประสบการณ์ที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ เป็นต้น
ในการดำเนินการจัดการนวัตกรรมในสถานศึกษา เกี่ยวของอยู่ใน 3 ส่วนใหญ่ คือ
การจัดการนวัตกรรมด้านการเรียน-การสอน
การจัดการนวัตกรรมด้านบริหาร
การจัดการนวัตกรรมด้านสนับสนุนและบริการ

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand