วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

1.1_4 ความหมาย คุณค่า และความสำคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

0 comments
 
เราคงไม่อาจจะปฎิเสธได้ว่า โลกวันนี้ อยู่ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมไปถึงมวลความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล ทั่วทุกมุมโลก สามารถค้นหา เข้าถึงได้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งก็คือกลุ่มก้อนของสารสนเทศ ที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุกวงการ เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสนับสนุนการทำงานในเกือบทุกด้าน ส่งผลให้การทำงานนั้น ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ความหมาย คุณค่า และความสำคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

นับตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้ปี พ.ศ.2538 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ในทุกภาคส่วนหน่วยงานของรัฐ ต่างตื่นตัว ให้ความสำคัญในด้านสารสนเทศ มีการจัดการนำข้อมูลเข้าจัดเก็บและจัดการอย่างเป็นระบบ ภายใต้การขับเคลื่อนของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ผลักดันให้ใช้ทรัพยากรณ์ในทุกๆด้านของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทรัพยากรณ์มนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ และเวลา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลได้ลงทุนโครงการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจำนวนมาก เช่น การขยายโครงข่ายโทรศัพท์ การขยายเครือข่ายระบบสื่อสาร นำไปสู่การสร้างฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และฐานข้อมูลระบบการจัดเก็บภาษีและศุลกากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICTs) ก็คือ เทคโนโลยีสองด้านหลัก ๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคำที่รวมคำ 2 คำ มาจาก คำว่า เทคโนโลยี และ สารสนเทศ
คำว่าเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างไกล เป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม
คำว่าสารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand