วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

5.0 มาตรฐานการเรียนรู้ บทเรียนที่ 5

0 comments
 


สาระสำคัญ
ในวงการศึกษาปัจจุบัน ได้มีการนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง จากระบบการจัดการศึกษาในสิ่งที่มี ที่เป็นอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน สิ่งนั้นก็คือ นวัตกรรมการศึกษา
.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย คุณค่า และความสำคัญของนวัตกรรมการศึกษาแต่ละประเภทได้
2. อธิบายลักษณะเฉพาะที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาได้
3. อธิบายวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมได้
.
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5
เรื่องที่ 6
เรื่องที่ 7
เรื่องที่ 8
เรื่องที่ 9
เรื่องที่ 10
เรื่องที่ 11
เรื่องที่ 12
เรื่องที่ 13
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI)
การสอนแบบ Online learning
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
การศึกษาทางไกล (Distance Learning)
แบบเรียนสำเร็จรูป (Programmed Text Book)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)
หน่วยความรู้เฉพาะเรื่อง (Learning Object)
การเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (M-Learning)
การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (Web-Based Training)
การจัดการศึกษาผ่านเครือข่าย (Web-Based Instruction)
ห้องเรียนเสมือนจริง(Virtual Classroom)
เทคโนโลยี web 1.0 web 2.0 และ web 3.0
วิธีศึกษาเรียนรู้
1. ศึกษา เนื้อหาตามหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่หลักสูตรหรือครูที่ปรึกษาได้กำหนดให้
3. ประเมินผลการเรียนรู้

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand