วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

8.0 มาตรฐานการเรียนรู้ บทเรียนที่ 8

0 comments
 


สาระสำคัญ
สื่อการเรียนรู้ ความหมาย ประเภท หลักการและแนวคิดของสื่อเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาการ การใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา วิเคราะห์สภาพและปัญหาการใช้ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายวิชา เพื่อการพัฒนาหรือผลิตสื่อ/นวัตกรรม การประเมินผลสื่อ/นวัตกรรม การใช้ การเก็บรักษาสื่อ/นวัตกรรม การใช้ทรัพยากรสื่อและนวัตกรรมร่วมกัน
.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย คุณค่า และความสำคัญของเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2. อธิบายพัฒนาการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้
3. อธิบายลำดับพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทยได้
4. อธิบายองค์ประกอบของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาได้
.
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย คุณค่า และความสำคัญของเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา
เรื่องที่ 2 พัฒนาการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เรื่องที่ 3 พัฒนาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย
เรื่องที่ 4 ระบบและวิธีการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
.
วิธีศึกษาเรียนรู้
1. ศึกษา เนื้อหาตามหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่หลักสูตรหรือครูที่ปรึกษาได้กำหนดให้
3. ประเมินผลการเรียนรู้

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand