วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

11.0 มาตรฐานการเรียนรู้ บทเรียนที่ 11

0 comments
 


สาระสำคัญ
ความหมายของการจัดการความรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ หลักและวิธีการออกแบบ การผลิตและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต การพัฒนาสื่อ บทเรียน การนำเสนอสาระการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย คุณค่า และความสำคัญของเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2. อธิบายความหมาย กรอบความคิด องค์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. อธิบายหลักการออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้ได้
4. อธิบายหลักการ และองค์ประกอบของการจัดการศึกษาออนไลน์ได้
.
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย กรอบความคิด องค์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้
เรื่องที่ 2 หลักการออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้
เรื่องที่ 3 หลักการ และองค์ประกอบ การจัดการศึกษาออนไลน์
.
วิธีศึกษาเรียนรู้
1. ศึกษา เนื้อหาตามหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่หลักสูตรหรือครูที่ปรึกษาได้กำหนดให้
3. ประเมินผลการเรียนรู้

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand