วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

3.3 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

0 comments
 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

คนเรารู้จักใช้เทคโนโลยีกันมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ นับตั้งแต่การทำเครื่องมือล่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหาร รู้จักการฝนหินเพื่อให้เกิดไฟปิ้งอาหารให้สุก หรือเทคโนโลยีในอดีตอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัด คือ พีรามิดของชาวอียิปต์โบราณที่สร้างโดยวิธีต่อทางลำเลียงลาดเพื่อลากก้อนหินขึ้นไป เทคโนโลยีมีพัฒนาการเรื่อยมาโดยมีการค้นคิดประดิษฐกรรมต่าง ๆ จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เนื่องจากมีการใช้เครื่องจักรกล อันสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม พัฒนาการของเทคโนโลยีสืบมาจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์และเทคนิควิธีการ เช่น มีการประดิษฐ์โทรทัศน์ ภาพยนตร์เสียง รวมถึงเป็นยุคแรกของคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในช่วงทศวรรษ 1930s-1940s ที่รู้จักกันดีคือ เครื่อง ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) ซึ่งสร้างโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา และนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เมื่อมีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ยิ่งช่วยให้มีการพัฒนาการของเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้สังคมโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากดังที่เห็นในปัจจุบัน (กิดานันท์ มลิทอง, 2548 : 1)
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ
เทคโนโลยีด้านการแพทย์ทุกสังคมของมนุษย์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อยู่ที่ว่าจะมีบันทึกหลงเหลืออยู่ให้มนุษย์ยุคหลังได้เรียนรู้ศึกษาหรือไม่ ถ้ามองย้อนไปในอดีต การรักษาโรคเริ่มแรกตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์พบในประเทศอียิปต์ ในสมัยอาณาจักรเก่าของอียิปต์มีหมอมากมาย และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น หมอฟัน หมอตา หมอเกี่ยวกับโรคท้องและลำไส้ ซึ่งได้เรียนรู้มาจากที่เก็บศพของฟาร์โรห์
ความรู้ทางการแพทย์ที่ตกมาถึงเราก็คือ บันทึกที่เขียนลงบนกระดาษพาไพรัส (เป็นกระดาษที่เก่าแก่ที่สุดของอียิปต์) ซึ่งมีมากกว่า 7 ม้วน ทีชี้ให้เห็นถึงความรู้ทางการแพทย์ของอาณาจักรเก่า ที่ต่อมาได้เป็นรากฐานของความรู้ในสมัยอาณาจักรกลาง และอาณาจักรใหม่ พาไพรัส ที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุประมาณ 2000 ปีก่อนศริสศักราชที่ได้กล่าวถึงการรักษาโรคสตรี และโรคเด็ก

เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมนับจากอดีตกาลนับพันปี การส่งข่าวสารมีความจำเป็นในสังคมมนุษย์มาโดยตลอด จากการสื่อสารด้วยสัญญาณไฟ สัญญาณควัน ที่ต้องใช้การมองเห็นเป็นหลัก มาสู่สัญญาณเสียงที่ใช้การตีกลอง เป่าแตร ส่งผ่านการได้ยิน ไปสู่การแปลความหมาย ต่อยอดในการขยายระยะการสื่อสารการมองเห็นด้วยการ
สร้างประภาคาร (Beacon) ต่อมาวิทยาการด้านแม่เหล็กไฟฟ้า นำไปสู่การสื่อสารโดยใช้กระบวนการทางไฟฟ้าผ่านทางสายที่เรียกว่า โทรเลข โทรพิมพ์ เทเลเท็กซ์(teletext) พัฒนาไปสู่คลื่นวิทยุ ผ่านสัญญาณเชิงแสงไปตามเส้นใยแก้วนำแสง มีการพัฒนาโครงข่ายทวนสัญาณ ครอบคลุมการสื่อสารในแต่ละพื้นที่ เป็นวงกว้าง และทั้งหมดนี้ได้มาสู่กระบวนการปฎิวัติโลกของการสื่อสารเข้าด้วยกัน กลายเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกวันนี้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ยุคแรกได้ถือกำเนิดมาในปี พ.ศ.2487 ในชื่อของ MARK I โดยเครื่องถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะเป็น automatic calculating machine ถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบสวิทช์ทางไฟฟ้า ต่อมาได้มีการนำหลอดสูญญากาศเข้ามาทำหน้าที่เป็นสวิทช์ ตามด้วยยุคของทรานซิสเตอร์ ยุคของแผงวงจรขนาดเล็ก (IC : integrateed circiut) จนมาถึงยุคของการใช้ ไมโครโปรเซสเซอร์ (microprocessor) ในปัจจุบัน

เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรมีวิวัฒนาการอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ เมื่อ 7000 ปีก่อนคริสต์กาลจากการปลูกตามธรรมชาติ มีการพัฒนาผลผลิตด้วย การชลประทาน การปลูกพืชหมุนเวียน การทำปุ๋ย และ การหาสิ่งที่นำมากำจัดศัตรูพืช นำไปสู่สังคมเกษตรสมัยใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาใช้ในการเกษตร อาทิ การใช้เคมีอินทรีย์ การเกษตรยานยนต์ การดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น


เทคโนโลยีการศึกษาทุกสังคม

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand